Jumeirah Lakes Towers In Dubai, United Arab Em…

Jumeirah Lakes Towers In Dubai, United Arab Emirates

“Jumeirah Lakes Towers in Dubai, United Arab Emirates”. Photo by Kalpesh Padshala.